ЗА СЕФФ

Економски и финансиски форум (СЕФФ) е нова иницијатива на Министерството за финансии со цел да ги олесни дебатите за јавни политики на релевантни теми за Република Северна Македонија и Југоисточна Европа преку годишни конференции, повремени семинари и портал за политички анализи и коментари.

Неговата цел е да поттикне синергија на идеи и иницијативи од креатори на политики, политички претставници, меѓународни партнери за развој, граѓанско општество, академици и други експерти и засегнати страни за подобрување на политичкиот дијалог за економски и финансиски теми од национално и регионално значење.

КОЈ

Министерство за финансии на Република Северна Македонија

ШТО

Прва годишна конференција – „Економско закрепнување и раст по Ковид“

КОГА

6-7 септември, 2021 г.

КАДЕ

DoubleTree, Хилтон, Скопје

ЗА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Годишната конференција на Министерството за финансии во 2021 година е првиот настан организиран под покровителство на СЕФФ. Конференцијата има за цел подобрување на кохерентноста на политиките и зајакнување на процесот на планирање на буџетот. Препораките за политики и вредните сознанија што ќе произлезат од неа ќе послужат како важен придонес во фазата на формулирање политики за следната година, како и на подолг рок. Ќе се иницираат конструктивни идеи и препораки за политики применливи во регионален контекст.

Учесниците ќе имаат единствена можност да разговараат за дизајнирање на макроекономски политики, јавни финансии и структурни реформи, мобилизација на приватниот капитал, зголемена регионална соработка, итн. Конференцијата ќе обезбеди форум на високо ниво за размена на мислења за глобалните и регионалните перспективи на постпандемско закрепнување и раст, со што ќе биде во прилог на здрави макроекономски политики, добро управување и учество на граѓаните. Соодветната, навремената и добро насочената поддршка за социјална вклученост, дигитализацијата, зелената економија и формирањето човечки капитал, исто така, ќе ја зголемат отпорноста во постпандемскиот период.

ЗОШТО СЕГА

Одлуката за организирање меѓународна конференција на високо ниво од страна на Министерството за финансии произлегува од нашата заложба како институција да промовираме транспарентност и инклузивен дијалог со повеќе засегнати страни. Вклучувањето е од особено значење во креирањето на идните политики и мерки за да постигнеме подобри резултати во достигнувањето на нашите цели, односно економско закрепнување и инклузивен, забрзан и зелен раст. Во исто време, оваа конференција ќе биде одлична можност да ги слушнеме искуствата и ставовите на високите владини претставници во регионот, како и оние на претставниците на меѓународните финансиски институции.

ШТО СЕ ОЧЕКУВА

Важно е да се фокусираме не само на политиките што ќе дадат силен поттик за закрепнување и забрзување на растот, туку и на отпорноста во контекст на новите предизвици. Препораките за политиките ќе ја нагласат потребата за креирање кохерентни и сеопфатни политики засновани на докази, проследени со континуирано следење и темелна евалуација. Првата годишна конференција што ќе ја одржи Министерството за финансии се предвидува да прерасне во традиција достојна за почит.