Për FEFSh

Forumi Ekonomik dhe Financiar i Shkupit (FEFSh) është iniciativë e Ministrisë së Financave, e cila synon të lehtësojë debatet e politikave publike për tema relevante për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Evropën Juglindore, përmes konferencave vjetore, seminareve të rastit dhe një portal për analiza dhe komente.

Ai duhet të nxisë një sinergji idesh dhe iniciativash tek krijuesit e politikave, përfaqësuesve politikë, partnerëve zhvillimorë ndërkombëtarë, shoqërisë civile, publikut akademik, sektorit të biznesit dhe ekspertëve dhe palëve të tjera të interesuara për të përmirësuar dialogun politik mbi çështjet ekonomike dhe financiare me mbulim kombëtar dhe rajonal.

Vendimi i Ministrisë së Financave për të organizuar një konferencë ndërkombëtare të nivelit të lartë buron nga angazhimi ynë si institucion për të promovuar transparencën dhe dialogun gjithëpërfshirës me numër sa më të madh të palëve të afektuara.
Gjithëpërfshirja është e një rëndësie të veçantë për krijimin e politikave dhe masave të ardhshme, si dhe realizimin e rezultateve më të mira në arritjen e qëllimeve tona, pra rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen gjithëpërfshirëse, të përshpejtuar dhe të gjelbër.

PËR KONFERENCËN

Konferenca vjetore ndërkombëtare e Ministrisë së Financave është ngjarja kryesore e organizuar nën kujdesin e FEFSh. Konferenca synon të përmirësojë koherencën e politikave dhe të forcojë procesin e planifikimit të buxhetit. Rekomandimet e politikave dhe njohuritë e vlefshme nga konferenca do të shërbejnë si një kontribut i rëndësishëm në fazën e krijimit të politikave të vitit të ardhshëm, si dhe në afat të mesëm. Ajo do të iniciojë ide konstruktive dhe rekomandime politikash të zbatueshme në kontekst rajonal.

Konferenca do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të dëgjuar përvojat dhe pikëpamjet e përfaqësuesve të lartë qeveritar nga rajoni, si dhe përfaqësuesve të institucioneve financiare ndërkombëtare dhe sektorit të biznesit.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi unike për të diskutuar krijimin e politikave makroekonomike, financat publike dhe reformat strukturore, mobilizimin e kapitalit privat, bashkëpunimin e zgjeruar rajonal, etj. Konferenca do të sigurojë një forum të profilit të lartë për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi perspektivat globale dhe rajonale mbi rimëkëmbjen dhe rritjen pas pandemisë, duke mbështetur kështu politikat e shëndosha makroekonomike, qeverisjen e mirë dhe pjesëmarrjen qytetare. Mbështetja adekuate, në kohë dhe e targetuar për përfshirjen sociale, dixhitalizimin, ekonominë e gjelbër dhe krijimin e kapitalit njerëzor gjithashtu do të rriste qëndrueshmërinë në kohët post-pandemike.

ÇFARË PRITET?

Është e rëndësishme të fokusohemi jo vetëm në politikat që do t’i japin një shtysë të fortë rimëkëmbjes dhe përshpejtimit të rritjes, por edhe në qëndrueshmërinë në kontekstin e sfidave të reja. Rekomandimet e politikave do të theksojnë nevojën për të krijuar politika të bazuara në dëshmi, koherente dhe gjithëpërfshirëse, të ndjekura nga monitorimi i vazhdueshëm dhe vlerësimi i plotë i politikave. Konferenca vjetore ndërkombëtare e organizuar nga Ministria e Financave pritet të kthehet në një traditë të rrespektuar.