Rreth SEFF

Forumi Ekonomik dhe Financiar (FEFSH) është një nismë e re e Ministrisë së Financave që synon të lehtësojë debatet e politikave publike mbi temat përkatëse për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Evropën Juglindore, përmes konferencave vjetore, seminareve të rastit dhe një portal politikash për analizat dhe komentet.

Synimi i tij është të inkurajojë sinergjinë e ideve dhe nismave nga politikëbërësit, përfaqësuesit politikë, partnerët ndërkombëtarë të zhvillimit, shoqërive civile, akademikëve dhe ekspertëve të tjerë dhe të përmirësojë dialogun e politikave tek palët e interesuara mbi temat ekonomike dhe financiare me një shtrirje kombëtare dhe rajonale.

KUSH

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ÇFARË

Konferenca e Parë Vjetore – “Rimëkëmbje dhe rritje ekonomike pas COVID-it”

KUR

6-7 shtator 2021

KU

DoubleTree Hilton në Shkup

RRETH KONFERENCËS

Konferenca Vjetore e Ministrisë së Financave në 2021 është ngjarja e parë e organizuar nën kujdesin e SEFF(FEFSH). Konferenca synon përmirësimin e koherencës së politikave dhe forcimin e procesit të planifikimit të buxhetit. Rekomandimet e politikave të saj dhe njohuri të vlefshme do të shërbejnë si një kontribut i rëndësishëm në fazën e formulimit të politikave për vitin e ardhshëm, si dhe për periudhën afatmesme. Konferenca do të inicojë ide konstruktive dhe rekomandime të politikave të zbatueshme në një kontekst rajonal.

Pjesëmarrësit do të kenë një mundësi unike për të diskutuar hartimin e politikave makroekonomike, financat publike dhe reformat strukturore, mobilizimin e kapitalit privat, rritjen e bashkëpunimit rajonal, etj. Konferenca do të sigurojë një forum të nivelit të lartë për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi perspektivat globale dhe rajonale të rikuperimit dhe rritjes pas pandemisë, duke ndihmuar kështu politikat e shëndosha makroekonomike, qeverisjen e mirë dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në to. Një mbështetje e përshtatshme, në kohë dhe e synuar mirë për përfshirjen sociale, digjitalizimin, ekonominë e gjelbër dhe formimin e kapitalit njerëzor gjithashtu do të rrisë qëndrueshmërinë në kohërat pas-pandemisë.

PSE TANI?

Vendimi për të organizuar një konferencë ndërkombëtare të nivelit të lartë nga Ministria e Financave vjen nga angazhimi ynë si institucion për të promovuar transparencën dhe dialogun gjithëpërfshirës me shumë pjesëmarës . Përfshirja është e një rëndësie të veçantë në krijimin e politikave dhe masave të ardhshme, për të arritur rezultate më të mira në arritjen e qëllimeve tona, domethënë, rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen gjithëpërfshirëse, të përshpejtuar dhe të gjelbër. Në të njëjtën kohë, kjo konferencë do të jetë një mundësi e madhe për të dëgjuar përvojat dhe pikëpamjet e zyrtarëve të lartë qeveritarë në rajon, si dhe ato të përfaqësuesve të institucioneve financiare ndërkombëtare.

ÇFARË TË PRITET ?

Është e rëndësishme të përqendrohemi jo vetëm në politikat që do të japin një shtytje të fortë për rimëkëmbjen dhe përshpejtimin e rritjes, por edhe në rezistencën në kontekstin e sfidave të reja. Rekomandimet e politikave do të theksonin nevojën për politikëbërje të bazuar në dëshmi konkrete dhe gjithëpërfshirëse, e ndjekur nga një monitorim i vazhdueshëm dhe një vlerësim i plotë i politikave. Konferenca e Parë Vjetore që do të mbahet nga ana e Ministrisë së Financave parashikohet të shndërrohet në tradicionale.