#SEFF2021

AGJENDA
PJESËMARËSIT
GALERIA


Forumi Ekonomik dhe Financiar 2021

Paneli I – Sfidat globale dhe rajonale dhe perspektivat e rimëkëmbjes dhe rritjes

Paneli II – Politikat makroekonomike dhe financat publike në periudhën pas pandemisë


Paneli III – Qeverisja e mirë dhe kohezioni social

Paneli IV – Investimet Publike dhe Private dhe Konkurrenca

Paneli V – Ekonomi e zgjuar dhe e gjelbër

Paneli VI – Kapitali njerëzor dhe rritja gjithëpërfshirëse