#SEFF2021 Në përgatitje

 

Regjistrimi

Paneli I – Sfidat globale dhe rajonale dhe perspektivat e rimëkëmbjes dhe rritjes

  •  

Paneli II – Politikat makroekonomike dhe financat publike në periudhën pas pandemisë

Paneli III – Qeverisja e mirë dhe kohezioni social

Paneli IV – Investimet Publike dhe Private dhe Konkurrenca

Paneli V – Ekonomi e zgjuar dhe e gjelbër

Paneli VI – Kapitali njerëzor dhe rritja gjithëpërfshirëse

Konluza përmbyllëse