#SEFF2021 Во подготовка

Прием и регистрација

Панел I – Глобални и регионални предизвици и перспективи за опоравување и раст

Панел II – Макроекономски политики и јавни финансии во постпандемскиот период

Панел III – Добро управување и општествена кохезијa

Панел IV – Јавни и приватни инвестиции и конкурентност

Панел V – Паметна и зелена економија

Панел VI – Човечки капитал и инклузивен раст

Завршни забелешки